Samari

Zakládající dokumenty Samari

Stanovy Samari, z. s.

Článek 1. Název a sídlo

Název: Samari, z. s. (dále jen „spolek“)

Sídlo: Burešov 4886, 760 01 Zlín

Článek 2. Charakter spolku
 1. Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, které spojují společné zájmy a cíle.

 2. Cílem spolku je pomáhat těm, kteří si sami pomoci nemohou.

Článek 3. Činnost spolku

Činnost spolku je naplňována zejména prostřednictvím následujících cílů spolku:

 1. Zvyšování kvality života a zdraví obyvatel České republiky a dalších zemí, kteří potřebují pomoc.

 2. Teoretická i praktická realizace projektů napomáhajících rozvoji školní výuky a dosažení vzdělání, zejména v rozvojových zemích.

 3. Propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve společnosti, realizace a akreditace vlastních dobrovolnických programů, zajištění dobrovolnické pomoci.

 4. Propagace a podpora zdravého životního stylu.

 5. Spolupráce s různými typy škol, institucí nebo jedinců. Uskutečňování poradenství, besed a dalších výchovných programů (sportovní, kulturní, humanitární apod.) s důrazem na primární sociální prevenci.

 6. Teoretická a praktická realizace sociálních a humanitárních projektů v České republice i v zahraničí, se zaměřením na práci s dětmi, seniory, postiženými a sociálně ohroženými.

K podpoře hlavní činnosti může spolek vyvíjet i činnosti vedlejší. Vedlejší činnosti spolku budou upřesněny v interním předpisu spolku.

Článek 4. Členství
 1. Členem spolku mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí s cíli, stanovami a posláním spolku. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

 2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí, která o jeho přijetí rozhodne na svém nejbližším zasedání. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činností ustanovující schůze. Seznam členů je neveřejný.

 3. Člen spolku má právo:

  • účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  • volit a být volen do orgánů spolku
  • předkládat návrhy, podměty a připomínky orgánům spolku,
  • podílet se na praktické činnosti spolku.


       4. Člen spolku má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
 • aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
 • platit roční členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí
      5. Členství ve spolku zaniká:
 • dnem doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

 • úmrtím člena, u právnické osoby jejím zrušením,

 • zánikem spolku,

 • vyloučením člena pro hrubé porušování stanov,

 • neplacením členských příspěvků.

Článek 5. Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. členská schůze,

 2. předseda,

 3. kontrolor.

Článek 6. Členská schůze
 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

  • schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  • volí a odvolává předsedu a kontrolora,
  • schvaluje zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející rok,
  • schvaluje činnost spolku na příští období,
  • schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
  • stanovuje výši členských příspěvků,
  • rozhoduje o zániku spolku.
  2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku

  3.Zasedání členské chůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

  4.Předseda je povinen svolat členskou schůzi, pokud o to písemně požádá alespoň jedna třetina členů spolku.

  5.Členská schůze je usnášeníschopná pokud se jí zúčastní třetina většina členů. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

Článek 7. Předseda
 1. Předseda je statutárním orgánem spolku a zastupuje spolek navenek. Předseda je oprávněn jednat za spolek ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

 2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den následující po dni volby.

 3. Předseda je povinen:

  • svolávat zasedání členské schůze, ověřovat její usnášeníschopnost, pořídit zápis z jejího jednání

  • vést seznam členů spolku.

Článek 8. Kontrolor
 1. Kontrolor je kontrolním orgánem spolku a za svou činnost odpovídá členské schůzi.

 2. Kontrolor dohlíží na hospodaření spolku, upozorňuje členskou schůzi na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění.

Článek 9. Hospodaření spolku
 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

Článek 10. Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku
 1. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Článek 11. Závěrečná ustanovení
 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

 2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 18.11.2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.


Samari z.s. je zapsaná ve spolkovém rejstřiku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720


 
 


Samari, z.s.
Burešov 4886
760 01 Zlín
Mobil: +420 775 702 866
e-mail: samari@samari.cz
www.samari.cz

Samari, z.s. je zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 12720

IČO: 22671951

Vytištěno z http://www.samari.cz/ | Zhotovení, hosting andrysek.info 2007 | nahoru